Aanvraagformulier VAPRO Share

 • Bedrijfsgegevens

 • Persoonsgegevens

 • Het e-mailadres is tevens de accountnaam en wordt gebruikt voor de communicatie over uw licentie

 • Gegevens opleider

 • Gegevens opleiding

 • Betrokken VAPRO Contactpersoon

  Vul hier de naam in van de VAPRO Consultant die betrokken is bij het opleidingstraject

 • De aanvrager verklaart:

  - Het toegekende wachtwoord voor VAPRO Share niet aan anderen te verstrekken.
  - De documenten die door VAPRO beschikbaar worden gesteld via VAPRO Share, uitsluitend in te zetten voor het opleiden volgens het VAPRO CGO-model. Het gebruik van deze producten voor andere doeleinden (andere opleidingen/cursussen of beschikbaarstelling derden) is expliciet niet toegestaan.
  - Zich bewust te zijn van het feit dat de content waartoe toegang wordt verkregen auteursrechtelijk beschermd is.
  - Geen acties onderneemt of laat ondernemen, de content via downloaden permanent te plaatsen op de eigen PC, dan wel op andere PC’s of gegevensdragers.
  - VAPRO behoudt zich het recht de log-in tot examens.vapro.nl in te trekken en/of de geleverde producten terug te vorderen als geconstateerd wordt dat de vastgelegde voorwaarden m.b.t. geheimhouding of copyright onvoldoende worden nageleefd. Het bedrijf verplicht zich in dat geval de door VAPRO geleden schade en gederfde inkomsten volledig te vergoeden.
  - Niet volledig ingevulde verklaringen kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

  Op deze overeenkomst zijn tevens de algemene leveringsvoorwaarden van VAPRO van toepassing.